USLOVI KORIŠĆENJA WEB SAJTA

Hvala Vam što ste posetili web sajt presidente.rs. Vaš pristup, kao i korišćenje presidente.rs web sajta podleže ovim uslovima korišćenja i važećim zakonskim propisima koji uređuju ovu oblast. Pristupom i korišćenjem presidente.rs web sajta, prihvatate bez ograničenja, ove uslove korišćenja. Ukoliko ne prihvatate ove uslove korišćenja, molimo Vas da napustite web sajt presidente.rs.

Presidente.rs web sajt je internet sajt “Slot Club Presidente – presidente.rs” koji se objavljuje na adresi https://presidente.rs i koji je u vlasništvu kompanije “Trend play d.o.o., Trg Despota Stefana 30, 37 000 Kruševac”

Sastavni deo ovih Uslova korišćenja su Politika privatnosti i Politika o kolačićima.


Autorska prava
Sav sadržaj (tekstove, fotografije, audio i video materijale, baze podataka, programerski kod) na presidente.rs web sajtu je u vlasništvu Slot Club Presidente – Trend play d.o.o ili su na web sajt postavljeni uz dozvolu vlasnika ili ovlašćenog nosioca prava. Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela www.presidente.rs web sajta, bez dozvole vlasnika autorskih prava, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je krivičnom gonjenju.

 

Zaštita podataka

Slot Club Presidente – Trend play d.o.o. se obavezuje da u granicama tehnički raspoloživih resursa, a u skladu sa svetskim priznatim standardima, preduzme sve mere u cilju zaštite integriteta podataka na presidente.rs web sajtu. Bezbednost presidente.rs web sajta osigurana je proverenim antivirusnim sistemima, naprednim firewall rešenjima, kao i konstantnim praćenjem i kontrolom servera.


Izmena uslova korišćenja

Slot Club Presidente – Trend play d.o.o. zadržava pravo da bilo kada i bez dodatnog obaveštenja izmeni ove uslove korišćenja web sajta. Svaka izmena postaje važeća nakon njenog objavljivanja na sajtu www.presidente.rs. Korisnik se obavezuje da povremeno poseti presidente.rs web sajt i pročita ove uslove korišćenja kako bi bio upoznat sa eventualnim izmenama. Ukoliko korisnik nastavi da koristi web sajt i usluge Slot Club Presidente – Trend play d.o.o.-a nakon bilo koje nove verzije uslova korišćenja web sajta, podrazumeva se da je iste prihvatio kao važeće.

ODGOVORNO KOCKANJE

ODGOVORNO PRIREĐIVANJE IGARA NA SREĆU
 
TREND PLAY DOO KRUŠEVAC je društveno odgovorni priređivač posebnih igara na sreću na automatima koji ima za cilj da učesnicima u slot clubovima omogući zabavu i rekreaciju. Ukoliko se dogodi da igra preuzme kontrolu nad učesnikom, javlja se određeni stepen rizika zavisnosti, pa u cilju mera predostrožnosti od zavisnosti i brige o svojim igračima, razvili smo plan odgovornog kockanja i učestvujemo u podizanju svesti odgovornog kockanja.
Učesnike igara na sreću na automatima informišemo da je osnovni motiv kockanja zabava i razonoda, da promišljeno ulažu novac koji mogu da priušte i da svoje finansije ograniče u te svrhe. U cilju prevencije i borbi protiv bolesti zavisnosti učesnicima je omogućeno da pisanim putem odrede najviši iznos koji mogu uplatiti u konkretnom vremenskom periodu, kao i da za konkretan vremenski period zatraže samoisključenje, odnosno zabranu učestvovanja u igrama na sreću na automatima.
Osobama mlađim od 18 godina zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću, kao što je po Zakonu o igrama na sreću Republike Srbije i precizirano. Iz navedenog razloga zadržavamo pravo da zatražimo verifikaciju dokumenata kojim se utvrđuje starost učesnika i onemogućava prisustvo licima mlađim od 18 godina. Zaštita podataka učesnika igre su nam, takođe, u vrhu prioriteta. Svi podaci učesnika, vrste igre, učešća i dobitaka su zaštićeni.
Saveti za izbegavanje potencijalnog problema zavisnosti od kockanja:
- Nemojte se kockati iznad novčanog iznosa koji ste prethodno za to odredili
- Nemojte se kockati ukoliko vas to finansijski iscrpljuje. Ako Vam porodica daje primedbe, verovatno ste u problemu.
- Ne pokušavajte da povratite svoje gubitke.
- Vodite računa o vremenu koje provodite kladeći se. Ako počnete učestalo da se kockate, napravite pauzu.
- Nemojte se kockati ako se zbog svog kockanja morate zadužiti, odnosno nikada sa pozajmljenim novcem.
- Nemojte se kockati ako ste pod uticajem alkohola. Ono može imati loš uticaj na donošenje Vaše odluke.
- Nemojte se kockati sa novcem koji ste nameravali da potrošite na nešto drugo (npr. plaćanje računa, pokrivanje minusa na kreditnim karticama, poklon za dete, stanarinu, popravke itd.).
- Ako primetite da se kockate da bi smanjili stres, znajte da ste u problemima.
- Kockanje nemojte koristiti kako biste prevladali neugodna osećanja.
- Nemojte se kockati ako zbog toga morate zapostaviti ili se odreći društvenih i/ili poslovnih aktivnosti.
- Ako imate osećaj da više nemate kontrolu nad svojim igranjem igara na sreću, obratite se odgovarajućem savetovalištu.
- Zadržite kontrolu nad svojim ponašanjem i nemojte dopustiti da Vaše ponašanje kontroliše Vas. Lice koje je zavisno od kocke troši mnogo vremena na kockanje i gubi mnogo novca u igri. Utiče loše na druge Ijude, slabi ili prekida kontakte sa svojim prijateljima i porodicom i zanemaruje sva druga interesovanja i obaveze, a postaje jako vezana za krug ljudi s kojima kocka, oseća da ne može da kontroliše svoje ponašanje i često gubi samopoštovanje i razvija osećanje griže savesti i ponekad postaje agresivna ukoliko izgubi mnogo novca. Posledice kockanja kao i kod svake druge zavisnosti su brojne. Posebno se izdvajaju:
1. fizičke posledice – visok krvni pritisak, ubrzan rad srca, tahikardije, povećano znojenje, problemi sa snom, problemi sa varenjem, česte glavobolje
2. psihičke posledice – laganje, manipulisanje, gubitak zainteresovanosti za zdrave aktivnosti, anksiozno-depresivni poremećaji, poremečaji ličnosti, sklonost suicidu
3. socijalne posledice – problemi u porodici, deformisanje zdravih društvenih veza i prekid kontakta sa zdravim društvom, problemi sa zakonom, problemi u saobraćaju
4. ekonomsko-profesionalne posledice – gubitak finansija, zanemarivanje školskih, fakultetskih i poslovnih obaveza, problemi na poslu, gubitak posla
Ukoliko Vi ili neko iz Vaše porodice osetite da imate problem ili neke od gore navedenih simptoma, za pomoć se možete obratiti nekoj od ustanova koje se bave ovim problemom, pozovite/posetite: Beogradski pozivni centar: 0800-110-011 Besplatna SOS linija za problem sa patološkim kockanjem dostupna je radnim danima od 7 do 22h. Institut za mentalno zdravlje Palmotićeva 37, 11000 Beograd, Srbija Tel: (+381) 11 3307 500 Web sajt: www.imh.org.rs Specijalna bolnica za bolesti zavisnosti Teodora Drajzera 44, 11000 Beograd, Srbija Tel: (+381) 11 3671 429 Faks: (+381) 11 3671 431 E-mail: zavodzbz@eunet.rs Web sajt: www.drajzerova.org.rs

Stepen izraženosti zavisnosti od kocke:
- Da li se u poslednje vreme kockate više nego ranije?
- Da li uvek smišljate izgovore u nameri da se kockate?
- Da li nastavljate da se kockate i kada gubite?
- Da li ste nekada propustili dogovoreni sastanak zbog kockanja?
- Da li ste ikada ušli u sukob zbog kocke?
- Da li se stidite da kažete drugima koliko se često kockate?
- Da li se osećate loše kada se ne kockate?
- Da li se ikada kockate zato što vam je potreban novac?
- Da li ste se nekada kockali duže nego što ste planirali?
- Da li biste se kockali novcem koji ste dobili na nepošten način?
- Da li nastavljate da se kockate i kada pobeđujete?
- Da li se ikada kockate da bi zaboravili svoje probleme?
- Da li se ikada kockate zato što nešto proslavljate?
- Da li vam pada teško da se ne kockate duže vreme?
- Da li se ikada kockate zato što vam je dosadno?
Ako ste pozitivno odgovorili na 1 do 4 pitanja za Vas nema opasnosti, između 5 i 9 pozitvnih odgovora je grupa kod koje postoji rizik i Vi morate da budete obazrivi. Ali ako broj pozitivnih odgovora iznosi između 10 i 15 Vi imate problem koji morate rešavati.

WEBSITE TERMS OF USE

Thank you for visiting the website www.presidente.rs . Your access, as well as the use of the www.presidente.rs website, is subject to these terms of use and the applicable legal regulations governing this area. By accessing and using the www.presidente.rs website, you accept these terms of use without limitation. If you do not accept these terms of use, please leave the website www.presidente.rs .
The www.presidente.rs website is website of the “Slot Club Presidente – presidente.rs”, which is published at https://presidente.rs and is owned by the company “TREND PLAY DOO KRUŠEVAC., Trg Despota Stefana 30, 37 000 Kruševac, Serbia”
The Privacy Policy and Cookie Policy form are an integral part of these Terms of Use.

Copyright
All content (texts, photos, audio and video materials, databases, programming code) on the www.presidente.rs website is owned by Slot Club Presidente – TREND PLAY DOO KRUŠEVAC or has been placed on the website with the permission of the owner or authorized rights holder. Unauthorized use of any part of the www.presidente.rs website, without the permission of the copyright owner, is considered a copyright violation and is subject to criminal prosecution.

Data protection
Slot Club Presidente – TREND PLAY DOO KRUŠEVAC undertakes to take all measures to protect the integrity of the data on the www.presidente.rs website, within the limits of technically available resources and in accordance with internationally recognized standards. The security of the www.presidente.rs website is ensured by proven antivirus systems, advanced firewall solutions, as well as constant server monitoring and control.

Modification of the terms of use
Slot Club Presidente – TREND PLAY DOO KRUŠEVAC reserves the right to change these terms of use of the website at any time and without additional notice. Any change becomes valid after its publication on the website www.presidente.rs . The user undertakes to periodically visit the www.presidente.rs website and read these terms of use in order to be aware of possible changes. If the user continues to use the website and services of Slot Club Presidente – TREND PLAY DOO KRUŠEVAC after any new version of the terms of use of the website, it is understood that he has accepted them as valid.

RESPONSIBLE GAMBLING

RESPONSIBLE ORGANIZATION OF GAMES OF LUCK

TREND PLAY DOO KRUSEVAC is a socially responsible organizer of special games of chance on automatic machines, which aims to provide fun and recreation to participants in slot clubs. If happens that the game take control of the participant, there is a certain degree of risk of addiction, so in order to take precautions against addiction and take care of our players, we have developed a responsible gambling plan and participate in raising awareness of responsible gambling.

We are informing the participants of games of chance on machines that the main motive of gambling is fun and entertainment, that they invest the money they can afford wisely and that they limit their finances for these purposes. In order to prevent and fight addiction, participants are allowed to determine in writing form the highest amount they can pay in a specific period of time, as well as to request self-exclusion for a specific period of time, i.e. a ban on participating in games of chance on machines.

Persons under the age of 18 are prohibited from participating in games of chance, as specified by the Law on Games of Chance of the Republic of Serbia. For the stated reason, we reserve the right to request the verification of documents that determine the age of the participants and prevent the attendance of persons under the age of 18. Data protection of game participants is also at the top of our priorities. All data of participants, type of game, participation and winnings are protected.

Tips for avoiding a potential gambling addiction problem:
– Do not gamble beyond the amount of money you have previously determined for it
– Do not gamble if it drains you financially. If your family objects to you, you are probably in trouble.
– Do not try to recover your losses.
– Be mindful of the time you spend betting. If you start gambling frequently, take a break.
– Do not gamble if you have to go into debt because of your gambling, that is, never with borrowed money.
– Do not gamble if you are under the influence of alcohol. It can have a bad influence on your decision making.
– Don’t gamble with money that you intended to spend on something else (eg paying bills, paying off credit cards, a gift for a child, rent, repairs, etc.).
– If you notice that you are gambling to reduce stress, know that you are in trouble.
– Do not use gambling to overcome unpleasant feelings.
– Do not gamble if it causes you to neglect or give up social and/or business activities.
– If you feel that you are no longer in control of your gambling, please contact an appropriate counseling center.
– Keep control of your behavior and don’t let your behavior control you. A person who is addicted to gambling spends a lot of time gambling and loses a lot of money in the game, he has a bad influence on other people, weakens or breaks contact with his friends and family and neglects all other interests and obligations, and becomes very attached to the circle of people with whom he gambles, feels that he can not control his behavior and often loses self-esteem and develops feelings of regret conscientious and sometimes becomes aggressive if he loses a lot of money. The consequences of gambling, as with any other addiction, are numerous.


The following stand out in particular:
1. physical consequences – high blood pressure, rapid heartbeat, tachycardia, increased sweating, sleep problems, digestive problems, frequent headaches
2. psychological consequences – lying, manipulation, loss of interest in healthy activities, anxiety-depressive disorders, personality disorders, tendency to commit suicide
3. social consequences – problems in the family, deformation of healthy social ties and interruption of contact with a healthy society, problems with the law, traffic problems
4. economic and professional consequences – loss of finances, neglect of school, college and business obligations, problems at work, loss of job


If You or someone from Your family feels that You have a problem or some of the above-mentioned symptoms, You can contact one of the institutions dealing with this problem for help, call/visit: Belgrade Call Center: 0800-110-011 Free SOS line for problems with pathological gambling is available on weekdays from 7 a.m. to 10 p.m. Institute for Mental Health Palmotićeva 37, 11000 Belgrade, Serbia Tel: (+381) 11 3307 500 Website: www.imh.org.rs Special Hospital for Addictive Diseases Teodora Drajzera 44, 11000 Belgrade, Serbia Tel: (+381) 11 3671 429 Fax: (+381) 11 3671 431 E-mail: zavodzbz@eunet.rs Website: www.drajzerova.org.rs

The degree of expressiveness of gambling addiction:
– Have you been gambling more lately than before?
– Do you always come up with excuses to gamble?
– Do you continue to gamble even when you lose?
– Have you ever missed an appointment due to gambling?
– Have you ever gotten into a conflict over a gambling?
– Are you ashamed to tell others how often you gamble?
– Do you feel bad when you don’t gamble?
– Do you ever gamble because you need money?
– Have you ever gambled longer than you planned?
– Would you gamble with money you got in an unfair way?
– Do you continue to gamble even when you win?
– Do you ever gamble to forget your problems?
– Do you ever gamble because you are celebrating something?
– Do you find it difficult not to gamble for a long time?
– Do you ever gamble because you are bored?

If you answered positively to 1 to 4 questions, there is no danger for you, between 5 and 9 positive answers is a group where there is a risk and you must be careful. But if the number of positive answers is between 10 and 15, you have a problem that needs to be solved.

Ova Internet stranica koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. 

Korišćenjem ovog sajta se slažete sa korišćenjem kolačića (cookies)

Više o tome možete pronaći u našoj Politici privatnosti i Kolačićima

PROVERA STAROSTI

Da li imate više od 18 godina?